Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/73/11


U C H W A Ł A Nr VIII/73/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003r: Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r: Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r: Nr 17, poz. 128, z 2007r: Nr 173, poz. 1218, z 2008r: Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 1777) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762 i Nr 135, poz. 789) RADA MIEJSKA w DOBRZANACH uchwala co następuje :

§1. Wyraża zgodę na sprzedaż udziału w wysokości do ? części w nieruchomości zabudowanej położonej we wsi OGNICA gm. Dobrzany, oznaczonej działką geodezyjną Nr 291/1 o pow. 0,40 ha, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

§2. Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców :

  1. lokali mieszkalnych w budynku Nr 7 we wsi BYTOWO gm. Dobrzany, zlokalizowanym na działce Nr 85,

  2. Lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Armii Czerwonej Nr 6 w mieście Dobrzany , zlokalizowanym na działce Nr 117/1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Halina Zalewska

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia

26 sierpnia 2011 roku sprawie sprzedaży nieruchomości.

Ad.§1). Nieruchomość wymieniona w §1niniejszej uchwały, położona we wsi Ognica , oznaczona działką Nr 291/1, stanowi współwłasność Gminy Dobrzany w udziale do ? części.

Istnieje zainteresowanie kupnem przedmiotowej nieruchomości. Obecnie nieruchomość nie jest przedmiotem dzierżawy i nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające przeznaczenie jej do sprzedaży.

Ad §2). Nieruchomości lokalowe wymienione w §2niniejszej uchwały , są przedmiotem najmu. Aktualni najemcy zwrócili się z wnioskami i wykup mieszkań na własność.

Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży należy do kompetencji Rady Miejskiej , zatem podjęcie przedmiotowej uchwały staje się zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 08-09-2011 09:54:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 08-09-2011 09:54:46