Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/69/11


UCHWAŁA Nr VIII/69/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. oraz z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 poz.1726 ) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty 384 500 zł

( słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych ) na finansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetu Gminy.

§ 2. Spłatę kredytu do kwoty 384 500 zł planuje się do dnia 31 grudnia 2020 roku z dochodów własnych budżetu gminy.

§ 3. Ustala się weksel in blanco jako zabezpieczenie kredytu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Zaciągnięty przez gminę kredyt przeznaczony zostanie na zadania:

  1. Adaptacja budynku gospodarczego na remizę OSP w Białej,

  2. Budowa placu zabaw w Odargowie i Ognicy,

  3. Budowa placu zabaw w miejscowości Dolice,

oraz na realizację zadań w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 08-09-2011 09:52:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ilona Nędza 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 08-09-2011 09:52:55