Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zrządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrzanach


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 4/07

BURMISTRZA DOBRZAN

z dnia 26 stycznia 2007 r.

 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrzanach.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ u s t a l a m

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRZANACH

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrzanach zwany dalej Regulaminem, określa:

 1. zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, zwanego Urzędem;

 2. organizację Urzędu Miejskiego w Dobrzanach, zwanego dalej Urzędem;

 3. zasady funkcjonowania Urzędu;

 4. zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dobrzany;

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dobrzanach;

 3. Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Burmistrza Dobrzan, Zastępcę Burmistrza Dobrzan, Sekretarza Gminy Dobrzany, Skarbnika Gminy Dobrzany oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobrzanach.

 

§ 3

 

 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.

 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 3. Siedziba Urzędu znajduje się w Dobrzanach, ul. Staszica 1.

 

ROZDZIAŁ II

 

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

 

§ 4

 

 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza.

 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

 1. zadań własnych,

 2. zadań zleconych,

 3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych)

 4. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§ 5

 

 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań.

 2. Do zadań Urzędu w szczególności należy:

 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, zarządzeń, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

 4. przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,

 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,

 6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

 7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANIZACJA URZĘDU

 

§ 6

 

 1. Stanowiska kierownicze w Urzędzie:

 1. Burmistrz /symbol B/

 2. Zastępca Burmistrza /symbol ZB/

 3. Sekretarz Gminy /symbol S - wakat/

 4. Skarbnik Gminy /symbol SG/

 

 1. Referat Finansowy /symbol Fn/, w którym wyodrębnia się:

 1. stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac

 2. stanowisko ds. księgowości budżetowej

 3. stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

 4. stanowisko ds. księgowości podatkowej

 

 1. Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw Organizacji, Kadr i Oświaty

 1. stanowisko ds. organizacyjnych i kadr /symbol OK/

 2. stanowisko ds. administracyjnych i oświaty /symbol /AO/

 

 1. Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg Publicznych

 1. stanowisko ds. gospodarki przestrzennej /symbol GP/

 2. stanowisko ds. ochrony środowiska /symbol OŚ/

 3. stanowisko ds. gospodarki komunalnej /symbol GkiZ/

 4. stanowisko ds. infrastruktury technicznej, sportu i zdrowia /symbol ITSiZ/

 5. stanowisko ds. transportu, dróg publicznych i zaopatrzenia /symbol TiDP/

 

 1. Samodzielne stanowiska pracy:

 1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego /symbol USC/

 2. Stanowisko ds. obywatelskich i obsługi Rady Miejskiej /symbol SOiRM/

 3. Stanowisko ds. obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej i współpracy z organizacjami pozarządowymi /symbol OCiDG/

 4. Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pomocowych /FP/

 

 1. Obsługa techniczna:

 1. sprzątaczka

 2. robotnicy gospodarczy /między innymi w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych/

 3. kierowca - mechanik sprzętu silnikowego OSP

 

§ 7

 

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

§ 8

 

Urząd działa wg następujących zasad:

 1. praworządności,

 2. służebności wobec społeczności lokalnej,

 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

 4. jednoosobowego kierownictwa,

 5. kontroli wewnętrznej;

 6. podziału zadań pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu oraz wzajemnego współdziałania.

 

§ 9

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§ 10

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

 

§ 11

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

 

§ 12

 

 1. Referat finansowy i samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

 2. Referat finansowy i samodzielne stanowiska pracy są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

ROZDZIAŁ V

 

ZAKRESY ZADAŃ BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

 

§ 13

 

 1. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 

  1. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,

  2. wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa, a w szczególności:

   1. przygotowanie projektów uchwał Rady,

   2. wykonywanie budżetu,

  3. prowadzenie bieżących spraw Gminy,

  4. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

  5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

  6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  7. gospodarowanie mieniem komunalnym,

  8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

  9. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,

10)przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

11)udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz

skargi i wnioski,

12)wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez

przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.

 

 

§ 14

 

 1. Zastępca Burmistrza prowadzi określone sprawy powierzone mu przez Burmistrza.

 2. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza.

 3. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 4. Koordynuje, na poszczególnych stanowiskach pracy, przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia wniosków o środki pomocowe.

 5. Zastępca Burmistrza Sprawuje nadzór nad:

 1. inwestycjami gminnymi,

 2. pozyskiwaniem środków pomocowych,

3) zamówieniami publicznymi

4) gospodarowaniem mieniem gminnym,

5) systemem i sprzętem informatycznym oraz systemem alarmowym w

Urzędzie.

 1. Zastępca Burmistrza z upoważnienia Burmistrza koordynuje sprawy z zakresu:

  1. ochrony środowiska, przyrody,

  2. kanalizacji i wodociągów,

  3. dróg publicznych,

  4. rolnictwa, leśnictwa.

 1. Zastępca Burmistrza współpracuje z:

 1. Podmiotami gospodarczymi z terenu gminy Dobrzany,

 2. z jednostkami pomocniczymi gminy Dobrzany,

 3. Powiatowym Urzędem Pracy,

 4. komisjami Rady Miejskiej w Dobrzanach.

 

 

§ 15

 

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 

 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,

 2. kierowanie wieloosobowym stanowiskiem pracy do spraw Organizacji, Kadr i Oświaty,

 3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień wydanych przez Burmistrza,

 4. zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania Urzędu,

 5. nadzór nad realizacją i przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej oraz wewnętrznych aktów porządkowych Burmistrza,

 6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

 7. zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady,

 8. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników Urzędu, kierowanie pracowników Urzędu na szkolenia, organizacja praktyk studenckich w Urzędzie,

 9. planowanie kosztów utrzymania urzędu,

11)nadzór nad czasem pracy pracowników samorządowych,

12)współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy,

 

§ 16

 

 1. Do zadań Skarbnika Gminy należy:

  1. opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz projektów zmian w budżecie,

  2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

  3. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

  4. wykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa w zakresie rachunkowości, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:

   1. zakładowego planu kont,

   2. obiegu dokumentów (dowodów księgowych)

   3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

  5. prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami poprzez:

   1. dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z zasadami wykonania budżetu,

   2. przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych,

   3. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

  6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

  7. obsługa finansowa inwestycji i remontów kapitalnych w zakresie majątku gminy,

  8. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

  9. prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, materiałów,

  10. kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,

  11. realizacja rocznych planów kontroli wewnętrznej,

12)nadzór nad realizacją ustawy o finansach publicznych i ustaw podatkowych.

13)wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 

 1. Skarbnik nadzoruje i koordynuje pracę Referatu Finansowego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERAT I POSZCZEGÓLNE STANOWISKA PRACY

 

§ 17

 

Do wspólnych zadań referatu finansów i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizacyjnych na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

 

  1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

  2. pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi w wykonywaniu ich zadań,

  3. opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów Gminy,

  4. współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu,

  5. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

  6. współdziałanie w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

  7. właściwe przechowywanie akt,

  8. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

  9. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,

  10. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

  11. bieżące zamieszczanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

  12. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.

 

 

§ 18

 

Do zadań Referatu Finansowego należy w szczególności:

 

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza,

 2. bieżące realizowanie budżetu gminy oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu realizacji, wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,

 3. zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,

 4. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i organów Gminy,

 5. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

 7. prowadzenie ksiąg rachunkowych

 8. prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz rozliczanie inwentaryzacji,

10)prowadzenie ewidencji inwentarzowej środków trwałych,

11)prowadzenie spraw finansowych Rad Sołeckich,

12)prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,

13)prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d) wykonywanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,

14) prowadzenie ewidencji kredytów budżetowych,

15) obsługa finansowa inwestycji i remontów,

16) windykacja należności budżetu,

17) planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu,

18) realizacja ustawy o finansach publicznych,

19) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, organami skarbowymi i kontroli skarbowej, bankiem wykonującym obsługę kasową,

20) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

 

§ 19

 

Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy do spraw Organizacji, Kadr Oświaty należy:

 

1. Do zadań stanowiska ds. organizacyjnych i kadr należy w szczególności:

 • 1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

 1. koordynacja obiegu dokumentów w Urzędzie,

 2. nadzór nad terminowym załatwianiem spraw wynikających z działania systemu E-Urzędu,

 3. organizowanie i przeprowadzanie wyborów:

a)samorządowych,

b) parlamentarnych,

 • c) do organów jednostek pomocniczych,

d) referendów.

 1. nadzór nad procesem tworzenia projektów uchwał,

 2. organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,

 3. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych w różnych formach.

 4. koordynowanie i nadzorowanie staży odbywanych w Urzędzie przez absolwentów oraz praktyk studenckich.

10)sporządzanie świadectw pracy i zaświadczeń o wynagrodzeniach dla byłych pracowników zlikwidowanej Spółdzielni Pracy „Prefabrykat” w Dobrzanach,

11)prowadzenie ewidencji aktów wydawanych przez Burmistrza,

12)przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących struktury i organizacji Urzędu,

13)nadzór nad czasem pracy informatyka,

14) koordynowanie spraw w zakresie wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,

15)nadzór nad redakcją Biuletynu Informacji Publicznej,

16)na stanowisku ds. organizacyjnych i kadr wykonywane są obowiązki

pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnej,

17) organizowanie naborów i konkursów na wolne stanowiska urzędnicze

oraz kierownicze stanowiska urzędnicze,

18) organizowanie zebrań wiejskich i narad z sołtysami.

 

 

 

 

 

 

2. Do zadań stanowiska ds. administracyjnych i oświaty należy w szczególności:

 

 1. obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Burmistrza,

 2. prowadzenie spraw kancelaryjnych i obsługi sekretariatu,

 3. prowadzenie spraw z zakresu oświaty,

 4. prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom /stypendia szkolne, zasiłek socjalny/,

 5. prowadzenie spraw administracyjnych Urzędu,

 6. prowadzenie ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania,

7) wypisywanie czeków dla Banku,

8) prowadzenie rejestrów ilościowych /ksiąg inwentarzowych) wyposażenia będącego własnością Gminy,

 

 

§ 20

Do zadań wieloosobowego stanowiska pracy do spraw gospodarki przestrzennej, komunalnej, ochrony środowiska i dróg publicznych należy:

 

1. Do zadań stanowiska ds. gospodarki przestrzennej należy w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

 2. koordynowanie działań związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 3. koordynowanie działań związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 4. opracowywanie projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

 5. koordynacja i obsługa działań związanych z procedurą w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 6. współpraca i obsługa Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,

 7. dokonywanie zgłoszeń w zakresie wykonywania robót budowlanych dla inwestycji gminnych zgodnie z ustawą prawo budowlane,

 8. zlecanie wykonania map dla celów opiniodawczych i projektowych dla przedsięwzięć gminnych,

 9. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

 

 

 

 

 

 

2. Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska należy w szczególności:

 

 1. wydawanie i przygotowywanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów,

 2. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

 3. nadzór nad realizacją i przestrzeganiem zapisów uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzany,

 4. prowadzenie ewidencji gospodarki odpadów stałych i płynnych, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą o odpadach,

 5. prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustaw:

  1. prawo ochrony środowiska,

  2. o ochronie przyrody,

  3. o odpadach,

  4. utrzymanie porządku i czystości w gminach,

  5. prawo wodne

 6. naliczanie opłat z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza,

 7. systematyczne monitorowanie zrzutu ścieków do jezior położonych na terenie gminy Dobrzany,

 8. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych, w tym między innymi:

  1. organizowanie, prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych,

  2. prowadzenie dokumentacji przetargowych,

  3. przygotowywanie ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych,

  4. nadzorowanie i zarządzanie realizacją umów zawartych w wyniku zamówień publicznych,

  5. uczestniczenie w postępowaniu protestowym i odwoławczym.

 

 1. Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej należy w szczególności:

  1. zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

  2. realizacja zadań z ustawy o ochronie praw lokatorów,

  3. realizacja zadań z zakresu oznaczania i numeracji nieruchomości,

  4. realizacja zadań wynikających z ustawy o własności lokali,

  5. realizacja zadań z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

  6. koordynacja i obsługa działań w zakresie utrzymania cmentarzy,

  7. koordynacja i obsługa działań w zakresie gospodarki gruntami,

  8. reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

 

 

 1. Do zadań stanowiska ds. infrastruktury technicznej, rolnictwa, sportu i zdrowia należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,

  2. współdziałanie z administracją rządową i służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i profilaktyki weterynaryjnej,

  3. wykonywanie zadań z ustawy prawo łowieckie i ustawy o ochronie zwierząt,

  4. współpraca z instytucjami zajmującymi się sprawami rolnictwa,

  5. przyjmowanie zeznań świadków o pracy w rolnictwie,

  6. realizacja zadań z zakresu melioracji gruntów i gospodarki wodnej,

  7. koordynowanie i obsługa działań w zakresie infrastruktury technicznej, w tym:

   1. instalacji wodociągowej,

   2. kanalizacji sanitarnej,

   3. energii elektrycznej,

   4. instalacji gazowej

  8. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu,

  9. koordynowanie i obsługa działań w zakresie ochrony zdrowia.

 

 1. Do zadań stanowiska ds. transportu, dróg publicznych, zaopatrzenia i bhp należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami miejskimi,

  2. kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz ochrony sieci drogowej na terenie administrowanym przez Gminę,

  3. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć , wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,

  4. prowadzenie ewidencji dróg gminnych, określanie szczególnego sposobu korzystania z dróg, w tym przeznaczenia pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

  5. organizacja i nadzór nad utrzymaniem dróg w okresie zimowym,

  6. współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,

  7. nadzór nad przystankami autobusowymi,

  8. organizowanie dowozu dzieci do szkoły, opracowywanie i bieżące korygowanie rozkładów dowozów i odwozów,

  9. prowadzenie zaopatrzenia Urzędu w niezbędne materiały,

  10. nadzór nad stanem technicznym eksploatowanych pojazdów,

  11. prowadzenie spraw z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż..

§ 21

 

1. Do zadań stanowiska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 

  1. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

  2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

  3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

  4. prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

  5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń wynikających z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  6. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

  7. ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa, w sprawach o roszczenia alimentacyjne i o przysposobienie,

  8. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,

  9. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

 

§ 22. Do zadań stanowiska ds. obywatelskich i obsługi Rady Miejskiej należy w szczególności:

  1. prowadzenie ewidencji ludności,

  2. prowadzenie rejestru wyborców,

  3. współpraca z Terenowym Bankiem Danych,

  4. wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,

  5. współpraca z organami Policji i administracjami budynków w zakresie przestrzegania przepisów o ewidencji ludności,

  6. obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczna Rady Miejskiej oraz jej organów,

  7. prowadzenie archiwum Urzędu,

  8. nadzór nad Gminnym Centrum Informacji,

  9. prowadzenie spraw z zakresu promocji gminy.

 

§ 23. Do zadań stanowiska ds. obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej i współpracy z organizacjami pozarządowymi należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony,

 2. wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności kraju,

 3. wydawanie decyzji w sprawie nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na osoby fizyczne, środki transportowe, obiekty na rzecz Sił Zbrojnych,

 4. prowadzenie dokumentacji z zakresu Akcji Kurierskiej,

 5. ewidencja działalności gospodarczej,

 6. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 7. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,

 8. realizacja zadań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 9. prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy,

 

10)prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością świetlic

wiejskich,

11)koordynowanie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

§ 24.Do zadań stanowiska ds. pozyskiwania funduszy pomocowych należy w szczególności:

 1. analiza i bieżące monitorowanie możliwości pozyskania funduszy pomocowych dla Gminy Dobrzany,

 2. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez Gminę wraz z kompletowaniem niezbędnej dokumentacji,

 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na terenie gminy Dobrzany w zakresie udzielenia niezbędnej informacji dla przeprowadzenie weryfikacji i oceny wniosków o dofinansowanie,

 4. koordynowanie prac związanych ze sporządzeniem wniosków o dofinansowanie projektów przygotowywanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki pomocnicze gminy,

 5. prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości z inwestycji realizowanych ze środków pomocowych,

 6. współdziałanie przy opracowywaniu planów rozwoju Gminy.

 

§ 25. Do zadań obsługi technicznej należy:

 

1. Sprzątaczka:

 1. sprzątanie biur i pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach,

 2. okresowe mycie okien,

 3. sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 4. właściwe zabezpieczenie przed włamaniem pomieszczeń biurowych i budynku Urzędu po zakończeniu pracy,

 5. utrzymanie porządku wokół budynku Urzędu.

 

 

 

 

 

2. Robotnik gospodarczy:

 1. wykonywanie prac konserwatorskich napraw, remontów w obiektach stanowiących własność gminy,

 2. remonty chodników,

 3. wykonywanie prac przy inwestycjach prowadzonych przez gminę.

 

3. Kierowca - mechanik sprzętu silnikowego OSP:

 1. utrzymywanie w stałej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej,

 2. właściwe użytkowanie pojazdu samochodowego i sprzętu pożarniczego,

 3. wykonywanie konserwacji powierzonego pojazdu samochodowego i sprzętu pożarniczego,

 4. utrzymanie we właściwym stanie pomieszczeń garażowych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

§ 26

1. Pracownicy są odpowiedzialni przed Burmistrzem za wykonywanie zadań

określonych dla poszczególnych stanowisk pracy, a w szczególności za:

 

 1. zgodność z prawem opracowywanych projektów decyzji,

 2. przygotowanie projektów zarządzeń, uchwał pod obrady rady,

 3. właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,

 4. terminowe załatwianie spraw,

 5. dokładną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na danym stanowisku pracy.

 

2. Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Urzędu regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcje kancelaryjne oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli

 

§ 27

 

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.

 

 1. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 

3.Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych

spraw obywateli ponoszą pracownicy Urzędu zgodnie z ustalonymi

zakresami obowiązków.

 

4.Sprawy wniesione przez obywateli do urzędu są ewidencjonowane w spisach spraw i rejestrach.

 

§ 28

 

1.W Urzędzie na stanowisku ds. organizacyjnych i Kadr prowadzony jest ogólny rejestr skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz skarg zgłoszonych w czasie przyjęć interesantów przez Burmistrza.

 

2.Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia od godziny 14.00 do godziny 17.00.

 

 

 1. W przypadku nieobecności Burmistrza skargi i wnioski przyjmuje w zastępstwie Zastępca Burmistrza.

 

 

 1. Burmistrz, w miarę możliwości, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków także w inne dni tygodnia, w godzinach urzędowania.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

ZASADY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 

§ 29

1. W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

2. Kontrola dokonywana jest pod względem

 1. legalności,

 2. gospodarności,

 3. rzetelności,

 4. celowości,

 5. terminowości,

 6. skuteczności.

 

 

 

§ 30

Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

 

 

§ 31

1.Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego stanowiska lub referatu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności.

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

 

§ 32

1. Kontrolę wewnętrzną sprawują:

 1. Burmistrz lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza w odniesieniu do referatu lub samodzielnych stanowisk,

 2. Kierownik referatu finansowego w odniesieniu do podporządkowanych pracowników,

 3. Zespoły doraźne powołane przez Burmistrza w zakresie przez niego ustalonym.

 

2. Kontrolę zewnętrzną wykonują w zakresie przyznanych pełnomocnictw przez Burmistrza:

 1. samodzielne stanowiska w stosunku do jednostek podporządkowanych w zakresie właściwości rzeczowej,

 2. Skarbnik Gminy w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonaniu budżetu przez jednostki organizacyjne gminy.

 

§ 33

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się, w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny.

2. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Burmistrz.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

 

 

§ 34

Burmistrz podpisuje:

 1. zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,

 2. pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

 3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Gminy,

 4. odpowiedzi na skargi i wnioski

 5. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,

 6. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,

 7. pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,

 8. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,

 9. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

10)pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,

11)inne pisma, jeśli ich podpisywanie Burmistrz zastrzegł dla siebie.

 

§ 35

Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik i pozostali pracownicy Urzędu podpisują pisma i wydają decyzje pozostające w zakresie ich zadań na podstawie pisemnego upoważnienia Burmistrza

 

 

 

§ 36

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje pisma pozostające w zakresie jego zadań.

 

§ 37

Pracownicy przygotowujący projekty pism i decyzji administracyjnych do podpisu Burmistrza, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.

 

§ 38

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 26-02-2007 15:18:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 19-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Damian Szmit 29-06-2011 15:24:32