Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/36/11


UCHWAŁA Nr IV/36/11

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Na podstawie art. 59 ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2009 r. oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578 i Nr 257 poz.1726) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala się co następuje:

§ 1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dobrzany lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

2. Uchwała nie dotyczy ulg w spłacie należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 2. W stosunku do należności pieniężnych określonych w § 1 ust.1 mogą być stosowane następujące ulgi:

 1. umarzanie należności w całości lub części,

 2. odraczanie terminu spłaty całości lub części należności

 3. rozłożenie płatności całości lub części należności na raty

w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem

publicznym.

§ 3. 1.Należności o których mowa w § 1 ust.1 mogą być umorzone w całości jezeli:

 1. osoba fizyczna - zmarła nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

 2. osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

 2. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

 3. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie należności w całości w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 następuje z urzędu, z zastrzeżeniem ust.4.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 3 i 5, umorzenie należności może nastąpić również na pisemny wniosek dłużnika należycie uzasadniony.

§ 4.1.Umorzenie należności w całości oraz zastosowanie ulg określonych w § 2 pkt 2 i 3 następuje wyłącznie na pisemny wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Dobrzany.

2. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub spłatę rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za zwłokę w okresie stosowania ulgi.

3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności należności pieniężnych odroczonych lub rozłożonych na raty, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami od dnia wymagalności.

§ 5.1. W przypadkach, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 5 oraz § 4 ust 1, ulga zastosowana wobec dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą ( przedsiębiorcy) stanowić będzie pomoc publiczną, której udzielenie następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art.88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 Z 28.12.2006 r.)

2. Wartość pomocy brutto udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych źródeł, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro, w okresie trzyletnim.

3.Trzyletni okres, o którym mowa w ust.2, oblicza się biorąc pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające lata kalendarzowe.

4. Przedsiębiorca nie może otrzymać pomocy de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych objętych pomocą inną niż de minimis, w przypadku gdyby łączna kwota pomocy spowodowała przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

5. Przedsiębiorca, który ubiega się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały, jest zobowiązany do dołączenia do wniosku:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo

oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§6. Do udzielania ulg na podstawie niniejszej uchwały uprawniony jest:

 1. Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy w odniesieniu do należności przypadających tej jednostce:

 1. w zakresie ulg określonych w § 2 pkt 1 i 2, jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 1 000 zł ,

 2. w zakresie ulg określonych w § 2 pkt 3, jeżeli wartość należności nie przekracza kwoty 5 000 zł.

 1. Burmistrz - jeżeli wartość należności wynosi do 10 000 zł.

 2. Burmistrz za zgodą Rady Miejskiej, jeżeli wysokość należności przekracza

kwotę 10 000 zł.

§ 7. Udzielenie ulg o których mowa w uchwale następuje:

 1. w odniesieniu do ulg stosowanych z urzędu - w drodze jednostronnego oświadczenia woli uprawnionego organu,

 2. w odniesieniu do ulg stosowanych na wniosek - w drodze umowy zawartej z dłużnikiem.

§ 8. Postanowienia § 2-7 stosuje się odpowiednio do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od należności głównych oraz innych należności ubocznych.

§ 9. Burmistrz Gminy przedstawia Radzie Miejskiej w Dobrzanach informację o wysokości umorzonych należności oraz innych ulg udzielonych w trybie określonym w niniejszej uchwale według stanu na dzień 31 grudnia w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za dany rok budżetowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zachodzi konieczność określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Dobrzany oraz jej jednostkom podległym.

Zgodnie z art. 59 ustawy o finansach publicznych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Dobrzany oraz jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.

Jednocześnie dotychczas obowiązująca uchwała Nr XIV/131/08 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dobrzany oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa traci moc obowiązującą.

Załącznik

do uchwały Nr IV/36/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 1.03.2011 r.

Wykaz kwot ulg w spłacie zastosowanych na podstawie Uchwały Nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 1 marca 2011 roku za okres od……………… do ……………..


Lp

Kwota ulgi

Rodzaj udzielonej

ulgi

Nazwa podmiotu wobec którego zastosowano ulgę

Uwagi

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 10:23:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 10:23:46