Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/34/11


UCHWAŁA Nr IV/34/11

Rady Miejskiej w Dobrzanach

z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, z 2007 r. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 i Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz.675) oraz art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. oraz z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 poz.1726 ) Rada Miejska w Dobrzanach uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej z przyłączami, budowa przepompowni ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowościach Odargowo, Szadzko, gmina Dobrzany do kwoty 1 316 046,00 zł

( słownie: jeden milion trzysta szesnaście tysięcy czterdzieści sześć złotych)

§ 2. Spłata pożyczki nastąpi ze zwrotu środków z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego.

§ 3. Ustala się weksel in blanco jako zabezpieczenie pożyczki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Dobrzanach

Halina Zalewska

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Dobrzany podpisała umowę o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działania „Podstawowe Usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1 316 046 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szadzku i Odargowie”

Zadanie będzie realizowane przy współudziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zaciągnięta przez gminę pożyczka w kwocie 1 316 046 zł przeznaczona zostanie na realizację projektu współfinansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej na w/w zadanie inwestycyjne.

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje korzystną niskooprocentowaną pożyczkę udzieloną ze środków budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację inwestycji w ramach PROW na lata 2007-2013.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 10:23:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 10:23:02