Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dobrzanach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr I/3/10


UCHWAŁA NR I/3/10

RADY MIEJSKIEJ W DOBRZANACH

z dnia 02 grudnia 2010 r.

w sprawie : powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich zakresu

działania i składu osobowego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675/ oraz § 43 ust. 1 i 3 i § 46 ust. 2 Statutu Gminy Dobrzany- Uchwała Nr III/50/03 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 4 lipca 2003r. / Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 79, poz. 1375 oraz z 2008 r. Nr 14, poz. 245/ RADA MIEJSKA w DOBRZANACH uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Stałe Komisje Rady Miejskiej:

1) Komisję Gospodarki i Mienia.

2) Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska

3) Komisję Socjalno-Bytową.

4) Komisję Rewizyjną.

§ 2

Ustala się przedmiot działania stałych Komisji Rady Miejskiej:

1) do zakresu działania Komisji Gospodarki i Mienia należą sprawy:

a) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz

obiektów administracyjnych,

b) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,

c) porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa,

d) cmentarze komunalne,

e) zieleń komunalna i zadrzewienia,

f) targowiska,

g) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków

komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz,

h) gminne drogi, ulice, mosty oraz organizacja ruchu drogowego,

i) budownictwo komunalne,

j) nazewnictwo ulic i placów,

k) handel, usługi i rzemiosło,

l) koordynacja ustalania budżetu.

2) do zakresu działania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą

sprawy:

a) gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości,

b) melioracja,

c) gospodarka wodna,

d) organizacja skupu płodów rolnych,

e) hodowla i ochrona zwierząt łownych oraz inne wynikające z prawa

łowieckiego,

f) zwalczanie chorób zakaźnych,

g) zagospodarowanie lasów nie stanowiących własności państwa,

h) hodowla i ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

i) ochrona i kształtowanie środowiska,

j) utrzymanie czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk odpadów,

k) ochrona gruntów rolnych i leśnych,

l) podatek rolny i inne opłaty w zakresie rolnictwa,

ł) fundusze celowe dla wsi,

m) pomoc dla rolnictwa,

n) inwestycje wiejskie.

3) do zakresu działania Komisji Socjalno-Bytowej należą sprawy:

a) ochrona zdrowia,

b) pomoc społeczna,

c) wychowanie dzieci i młodzieży,

d) wypoczynek wakacyjny,

e) kultura i sztuka,

f) twórczość regionalna,

g) kultura fizyczna,

h) rekreacja i wypoczynek,

i) turystyka,

j) organizacja imprez masowych,

k) warunki socjalne, bytowe i mieszkaniowe ludności.

§ 3

Ustala się następujące składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej:

1. Komisja Gospodarki i Mienia:

- przewodniczący Komisji - Witold Kasprzak-Dżyberti

- członek Komisji - Anita Renata Młotkiewicz

- członek Komisji - Wiesław Antoni Borzęcki

- członek Komisji - Włodzimierz Jan Jadczyszyn

- członek Komisji - Maciej Edward Plaskacz

2. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

- przewodniczący Komisji - Helena Stefania Waszczuk

- członek Komisji - Wiesława Katarzyna Kowcun

- członek Komisji - Bożena Beata Kurzymska

- członek Komisji - Andrzej Białek

- członek Komisji - Arkadiusz Adam Kawa

3. Komisja Socjalno-Bytowa:

- przewodniczący Komisji - Bożena Beata Kurzymska

- członek Komisji - Halina Zalewska

- członek Komisji - Roman Bolesław Sawicki

- członek Komisji - Marian Roman Grzemski

- członek Komisji - Grzegorz Ryszard Tomaszczenik

4. Komisja Rewizyjna:

- przewodniczący Komisji - Roman Bolesław Sawicki

- z-ca przewodniczącego Komisji - Marian Roman Grzemski

- członek Komisji - Anna Wichłacz

- członek Komisji - Witold Kasprzak-Dżyberti

- członek Komisji - Grzegorz Ryszard Tomaszczenik

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca RM

Halina Zalewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:17:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 08-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 08-04-2011 09:17:09