obwieszczenie Burmistrza Dobrzan o wszczęciu postepowania w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie i włączenie do eksploatacji studni głębinowej ujmujacej wody podziemne na terenie boiska sportowego-działka ozn. nr 30, położona w obrebie nr 3 miasta Dobrzany


Dobrzany, dn. 28.06.2010 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/

zawiadamia się

że na wniosek Firmy GEO-HYDRO Ryszard Hoc z siedzibą w Stargardzie Szcz. przy ul. Skarżyńskiego 15/1, działającej z upoważnienia i w imieniu Gminy Dobrzany, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

wykonaniu i włączeniu do eksploatacji studni głębinowej ujmującej wody podziemne

z utworów czwartorzędowych na terenie boiska sportowego,

na działce ozn. nr geod. 30 obręb nr 3 miasta Dobrzany

W związku z powyższym informujemy że:

  1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  2. Wystąpiono o opinie w przedmiotowej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 106 Kodeks postępowania administracyjnego.

  3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. 5/6 w poniedziałki godz. od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500

  4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

BURMISTRZ DOBRZAN Witold Kasprzak - Dżyberti

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ilona Nędza 29-06-2010 13:52:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kopka 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Ilona Nędza 29-06-2010 13:52:35