Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania admin. o wyd. dec. o środowiskowych uwar. zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie i instalacji specjalist. sprzętu do prod. pojemników metalowych


Dobrzany, dn. 22.12.2009 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/

 

zawiadamia się

że na wniosek Firmy „CONQ” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świerczewskiego 34, 73 - 130 Dobrzany, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

zakupie i instalacji specjalistycznego sprzętu do produkcji pojemników metalowych

W związku z powyższym informujemy że:

 

  1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

  2. Wystąpiono o opinie w sprawie do Starostwa Stargardzkiego w Stargardzie Sczecińskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 106 Kodeks postępowania administracyjnego.

  3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. 5/6 w poniedziałki godz. od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 700 do 1500

  4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak - Dżyberti

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Zabłocka 22-12-2009 13:24:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Zabłocka 21-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Wiesława Zabłocka 22-12-2009 13:24:55