zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o srodowiskowych uwarunkowaniach


Dobrzany, dn. 03.03.2009 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBRZAN

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/

zawiadamia się

że na wniosek Państwa Lucyny i Waldemara Lipskich zam. Dolice 10, gmina Dobrzany wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie i rozbudowie zabudowań gospodarczo - mieszkalnych w ramach

zabudowy zagrodowej wraz z prowadzeniem ekologicznego gospodarstwa rolnego z docelową obsadą 60 szt. DJP bydła mięsnego oraz produkcją pasz na cele hodowlane na działkach ozn. nr geod. 523 i 524, położonych w obrębie Ognica, gmina Dobrzany

W związku z powyższym informujemy że:

  1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  2. Wystąpiono o opinie w sprawie do Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Koszalinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

  3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska tut. Urzędu pok. 5/6 w godzinach od 800 do 1500

  4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

BURMISTRZ DOBRZAN

Witold Kasprzak - Dżyberti

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kopka 02-06-2009 11:30:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kopka 29-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kopka 02-06-2009 11:30:01